Творческий проект
Точки пересечения

Методичне забезпечення формування асортиментної політики підприємства

16.07.2012

 Данная статья приведена на языке оригинала.

Сучасні глобалізаційні економічні процеси, проблеми інтеграції України у світову систему господарювання, зростаючий конкурентний натиск потребують якісно нових підходів до управління підприємством та формування адекватної асортиментної політки.

Питанням формування асортиментних рішень підприємства присвячено значна кількість наукових праць вчених – маркетологів [1,4]. Але авторами не розглянуто проблеми математичного визначення характеристик асортименту, бракує методичних підходів щодо співставлення асортименту підприємств однієї та різних галузей, а також не відпрацьовано механізм визначення ефективності асортиментних рішень.

Асортиментна політика підприємства – це стратегічний план підприємства щодо формування правильної з точки зору споживацьких потреб та запитів кількісно – якісної структури випуску товарів.

Асортимент товарів – це 1) сукупність їх видів, різновидів і сортів, об’єднаних або сполучающихся за певною ознакою. Основними групувальними ознаками товарів є виробничий, сировинний і споживацький. Асортимент має здійснювати максимально привабливий вплив на покупців [2]; 2) група товарів, тісно пов’язаних  між собою завдяки спільності функціонування, покупців, каналів розподілу та ціноутворення [3].

Поняття «адекватність» асортиментної політки підприємства розуміє відповідність асортименту ринковим вимогам з огляду на ширину , глибину, гармонійність та насиченість товарної лінійки.

Ширина асортименту визначається числом товарних груп, підгруп й найменувань товарів, включених до номенклатури, а глибина – числом різновидів товару за кожним найменуванням. Гармонійність – ступінь подібності товарів у асортиментній групі; насиченість – кількість номенклатурних позицій у асортиментній групі [4].

З метою уможливлення порівняння типів асортиментної політики підприємств автором пропонується введення відповідних коефіцієнтів (формули 1,2):

 

де Кшир – коефіцієнт ширини асортименту продукції;

Га – кількість асортиментних груп продукції;

Н – кількість номенклатурних позицій продукції підприємства.

де Кглиб – коефіцієнт глибини асортименту продукції;

Па – кількість асортиментних позицій в основній асортиментній групі або в середньому.

Стан проблеми формування асортиментної політики промислових підприємств м. Харкова представлено в табл.1.

Таблиця 1

Показники стану процесу формування асортиментної політики підприємств

Назва підприємства
Кількість основних асортимент-них груп товару
Кількість номенкла-турних позицій продукції підприємств
Коефіцієнт ширини асортименту
Коефіцієнт глибини асортименту
ВАТ «Турбоатом»
2
21
0,095
0,5
ВАТ «ХЕЛЗ Укрелектромаш»
3
46
0,065
0,4
ВАТ «Світло Шахтаря»
5
30
0,17
0,5
ВАТ «Електроважмаш»
5
28
0,18
0,4
ДП «Завод ім. Малишева»
13
54
0,24
0,4

З табл. 1 видно, що для промислових підприємств характерно саме поглиблення асортименту продукції.

З метою визначення ефективності асортиментної політики пропонуємо визначення ступеню чутливості ринку до асортиментних рішень підприємства. Для цього використаємо коефіцієнт еластичності обсягів продажів продукції підприємства (Касорт) в залежності від ступеню глибини асортименту (формула 3):

де О2007, О2006 – річний обсяг продажів продукції дилерами у 2007 та 2006 роках відповідно, тис. грн.;

Кглиб 2007, Кглиб 2006 – коефіцієнт глибини асортименту у 2007 та 2006 роках відповідно.

Таким чином, узагальнення наукових праць провідних вчених – маркетологів дало змогу уточнення визначення процесу формування асортиментної політики підприємства. Аналіз діяльності вітчизняних промислових підприємств показав недосконалість методичного забезпечення щодо визначення ефективності асортиментних рішень та співставлення асортиментної політики суб’єктів господарської діяльності різних галузей. На основі зазначеного та з урахуванням показника чутливості ринку автором запропоновано методичний підхід щодо визначення ефективності асортиментних рішень підприємства, який має підґрунтя для теоретичного розвитку та перспективи практичного застосування керівниками підприємств та підрозділами із стратегічного розвитку.

 

Література:

  1. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Перев. с англ. под. ред. В.Б. Колчанова. – СПб.: Питер, 2007. – 800 с.
  2. http://glossary.bank24.ru/glossary/page.1/
  3. Словарь – справочник менеджера / Под ред. М.Г. Лапусты. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 608 с.
  4. Семеняк И.В. Общий курс маркетинга: Учеб.пособие. – Х.: Изд. «РА», 2000. – 344 с.
Назад
Написать комментарий