Творческий проект
Точки пересечения

Оптимізація організаційної структури підприємства

04.05.2012

 Данная статья приведена на языке оригинала.

Тенденції сучасного економічного розвитку, необхідність постійної адаптації підприємства до умов зовнішнього середовища, потреба у стійкій конкурентній перевазі підприємства як на національному, так і глобальному ринках потребують вдосконалення підходів до формування організаційної структури. Організаційна структура сучасного типу покликана забезпечувати керованість, креативність роботи підприємства та оптимальність з огляду на прискорення циркуляції інформаційних потоків.

Організаційна структура управління підприємством – це форма розподілу й кооперації управлінської діяльності, у рамках якої здійснюється процес управління за відповідними функціями, спрямованими на рішення поставлених завдань і досягнення намічених цілей [1].

Вивчення та узагальнення наукових праць [2,3] дає змогу сформулювати принципи розбудови сучасної організаційної структури управління підприємством:

  1. Підпорядкованість цілі, завданню, та основним вимогам власника. Така спрямованість керування підпорядковує діяльність всіх функціональних підрозділів підприємства загальній меті, а систему мотивації персоналу підприємства робить орієнтованою на результат.
  2. Оптимальність розподілу праці між управлінцями та фахівцями, що забезпечує творчий характер діяльності (табл. 1).
  3. Наявність повноважень та відповідальності кожного працівника з огляду на вертикальний або горизонтальний типи відносин.
  4. Відповідність функцій і обов'язків, з одного боку, і повноваженнями й відповідальністю з іншого.
  5. Адекватність соціально-культурному середовищу організації характеризує ступінь сприйняття інновацій організаційного, технологічного та інших видів персоналом підприємства.
  6. Наявність точок контролю за вхідними та вихідними фінансовими потоками характеризується ступенем фрагментації бізнесу визначенням типів фінансових відносин між бізнес – одиницями.

Таблиця 1 

Структура витрат робочого часу менеджерами різних ланок управління

Функції
Ланка управління
Вища
Середня
Низова
Адміністративні
90
70
40
Професійні
10
30
60

Важливу роль у розбудові організаційної структури підприємства відіграють життєвий цикл та розмір підприємства (табл. 2).

Таблиця 2

Визначення ступеню складності оргструктури підприємства в залежності від його розміру та стадії життєвого циклу (за результатами досліджень) 

Тип підприємства Стадія життєвого циклу
Зародження Функціонування Ліквідація (реструктуризація)
Мале нескладна середній рівень складності середній рівень складності, тенденція до спрощення
Середнє нескладна середній рівень складності середній рівень складності
Велике середній рівень складності складна складна

З табл. 2 видно тенденцію ускладнення оргструктури підприємства у відповідності до збільшення його розміру та переходу до наступної стадії життєвого циклу. Табл. 2 також показує тенденцію спрощення оргструктури малих підприємств та незмінність оргструктури середніх та великих підприємств на стадії ліквідації. Це означає ускладнення та неналагодженість систематичного моніторингу діяльності підприємств по мірі збільшення їх розміру та нездатність прийняття вчасного рішення щодо реорганізації бізнесу.

Одним з показників оптимальності оргструктури є тривалість документообігу на підприємстві. Факторами впливу на тривалість цього процесу є:

- кількість рівнів управління;

- середня кількість управлінських задач, які вирішуються на одному рівні;

- складність управлінських задач;

- рівень автоматизації виробництва (табл. 3).

Таблиця 3

Шкала визначення рівня автоматизації оргструктури управління підприємством  

Ступінь автоматизації оргструктури Всі рівні управління та всі робочі місця рівня автоматизовано Всі рівні управління та більше половини робочих місць рівня автоматизовано Більше половини рівнів управління та всі робочі місця рівня автоматизовано Половина рівнів управління та більше половини робочих місць рівня автоматизовано
Кількість балів показника  4 2 1 0,5

Слід зазначити, що тільки комплексна автоматизації системи управління має ефективність.

Таким чином, сучасні економічні тенденції, які зумовлюють появу нових організаційних форм управління підприємствами, потребують кардинально нових технологій управління. У зв’язку з цим на основі теоретичного узагальнення наукових джерел автором сформульовано принципи розбудови організаційної структури управління підприємства. В якості критерію оптимальності оргструктури автором запропоновано показник тривалості документообігу.

 

Література.

  1. Словарь – справочник менеджера / Под ред. М.Г. Лапусты. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 608 с.
  2. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Перев. с англ. под. ред. В.Б. Колчанова. – СПб.: Питер, 2007. – 800 с.
  3. Липсиц И.В. Маркетинг для топ – менеджмеров. – М.: Эксмо, 2007. – 448 с.
Назад
Написать комментарий