Творческий проект
Точки пересечения

Роль стратегічного комплексу маркетингу у формуванні фінансових потоків підприємства

16.07.2012

Данная статья приведена на языке оригинала.

Сучасні економічні процеси, які мають глобалізаційну спрямованість, потребують особливої уваги до проблеми управлінського обліку, а саме – до формування фінансових потоків підприємств. Сутність маркетингу як сучасної концепції управління свідчить про необхідність ґрунтування всієї діяльності підприємства на стратегічному комплексі маркетингу.

Фінанси – це узагальнюючий економічний термін, який означає як грошові кошти, фінансові ресурси в процесі їх утворення і руху, розподілу і перерозподілу, використання, так і економічні відносини, зумовлені взаємними розрахунками між суб’єктами господарювання, рухом грошових коштів, грошовим обігом, використанням коштів [1].

Фінансовий потік підприємства – це економічна категорія, яка відображує цілеспрямований рух фінансових ресурсів підприємства упродовж певного проміжку часу. Фінансові потоки розглядаються як витратні і доходні [2].

Фінансові ресурси підприємства – це сукупність всіх видів грошових коштів, фінансових активів, які знаходяться у розпорядженні економічного суб’єкта. Фінансові ресурси є результатом взаємодії надходжень і витрат, розподілу грошових коштів, їх накопичення і використання [1].

З метою стабілізації прямого і зворотного руху фінансових ресурсів, необхідно адаптувати формування фінансових потоків до реальних умов функціонування підприємства.

З огляду на збалансованість роботи підприємства як соціально – економічної системи формування фінансових потоків підприємства є узагальненим результатом взаємодії складових стратегічного комплексу маркетингу (рис.1).

 Процесс формирования финансовых потоков предприятия

Рис.1. Процес формування фінансових потоків підприємства [3]

Вирішальну роль у формуванні фінансових потоків підприємства відіграє ціна продукту, яка визначається на основі сприйняття покупцем цінності (якості) продукту, що формує загальний попит.

В процесі встановлення ціни підприємство зіштовхується з низкою обмежень інтенсивно–екстенсивного походження. Завдання маркетингу використати такі стратегічні складові як товарна, ринкова, просування та персонал у зазначеному процесі з метою нівелювання зазначених обмежень (табл. 1). Основою проведеного автором дослідження становить опитування та анкетування менеджерів середньої та вищої ланки двадцяти двох підприємств м. Харкова, які належать до виробничої, торгівельної сфери та сфери надання послуг.

Зважений показник впливовості складових стратегічного комплексу маркетингу може характеризувати ефективність використання кожної із складових (Е) і пропонується визначати за формулою:

                                                              

де Пі – пріоритет і – обмеження (табл. 3.5);

Вj – впливовість j – складової стратегічного комплексу маркетингу (табл. 1);

і – кількість обмежуючих факторів;

j – порядковий номер складової стратегічного комплексу маркетингу.

Таблиця 1

Визначення ефективності складових стратегічного комплексу маркетингу на ціноутворення в умовах обмежень інтенсивно – екстенсивного характеру

№ з/п Обмеження щодо процесу ціноутворення
 
Пріоритет обмеження, виражений через ймовірність та наслідки виникнення, Пі Розподіл впливовості складових стратегічного комплексу маркетингу, Вj
Товарна  Ринкова Просування  Персонал Інші фактори Разом
1 Законодавство   0,1 0,2 0,4      0,4 1
2 Виробничі потужності 0,1 0,35     0,4 0,25 1
3 Ринкові ціни 0,15   0,4 0,3 0,3   1
4 Економічна кон'юнктура 0,05  0,1 0,25   0,35  0,3   1
5 Витрати 0,15     0,35 0,35 0,3 1
6 Тип ринку, конкуренції 0,05   0,5     0,5   1
7 Тип продукції 0,05 0,7      0,2 0,1  1
8 Стадії життєвого циклу продукту   0,1 0,65   0,2 0,15   1
9 Еластичність попиту 0,1     0,5   0,2       0,3 1
10 Психологічні фактори 0,15   0,05 0,5 0,25 0,2
  Зважений показник: 1 0,16   0,195 0,23   0,24     0,19     

        Табл. 1 показує превалюючу частку саме складових стратегічного комплексу маркетингу у системі ціноутворення підприємства, на якій, в свою чергу, базується формування фінансових потоків підприємства.

Назад
Написать комментарий